E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Yayın ilkeleri ve Yazım Kuralları

 

ORDU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ

 

 

YAYIN İLKELERİ

 

Bilim ve Teknoloji Dergisi yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi yılda iki sayı olarak yayınlanır.

Basılacak eserin sözlü sunum ve poster bildiri dışında daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması ve yayın haklarının verilmemiş olması gerekmektedir

Eserin ne tür bir yazı olduğu (özgün araştırma, kısa rapor, teknik notlar ve derleme) belirtilmelidir.

Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Etik Kurul Raporu gerektiren araştırma sonuçları eser olarak gönderilirken, Etik Kurul Raporu’nun bir kopyası eklenmelidir.

Her bir makale öncelikli olarak iThenticate yazılımı aracılığı ile taranmaktadır. Makalede, başka kaynaklardan aynen alınmış paragraf ve cümleler varsa makale değerlendirmeye alınmaz ve başvuru yazar/yazarlara iade edilir. Makalenizi göndermeden önce iThenticate taraması gerçekleştiriniz.

Dergiye sunulan tüm eserler yayın kuruluna yönlendirilir ve bu kurul tarafından seçilen en az iki veya daha fazla hakem tarafından değerlendirilir. Eserin dergide yayınlanabilmesi için Yayın Kurulu ve Hakemler tarafından bilimsel içerik ve şekil bakımından uygun bulunması gerekir. Yayınlanması uygun bulunmayan eser yazar(lar)a iade edilir. Hakem veya Yayın Kurulu tarafından düzeltme istenen makaleler ise yazar(lar)a eleştiri ve önerileri dikkate alarak düzeltmeleri için geri gönderilir. Yazarlar aynı fikirde olmadıkları eleştiri veya öneriler için gerekçelerini açıklayarak Yayın Kurulu ve Hakem/Hakemleri ikna etmek zorundadırlar. Yayın Kurulu, Hakem raporları ve/veya düzeltmelerde istenilenlere uyulup uyulmamasını dikkate alarak eserin yayınlanıp yayınlanmamasına karar verir.

Yayına kabul edilen eserler, yazarlar tarafından derginin yazım kurallarına göre hazırlanmak üzere baskı öncesi son kontrol için gönderilir. Düzeltme istenen makaleler, düzeltme için verilen sürede (30 gün) Yayın Kuruluna dönmez ise, yeni sunulan bir makale gibi değerlendirilir.

Bir yazarın aynı sayıda ilk isim olarak en fazla iki eseri yayınlanabilir.

Makalede isimleri yer alan tüm yazarlar, yayın haklarını Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisine verdiklerine dair “Telif Hakkı Devir Sözleşmesi” ve "Eser Başvuru Formu" nu imzalayıp tarattıktan sonra eserin, dergimiz yazım kurallarına uygun hazırlanmış son hali ile birlikte sadece (btd@odu.edu.tr) elektronik posta adresine gönderilmelidir.

 

 

 

 

 

YAZIM KURALLARI

 

Makaleler, A4 boyutundaki kâğıdın tek yüzüne 12 punto Times New Roman yazı tipinde ve 1.5 satır aralıklı yazılmalıdır. Sayfanın sağında, solunda, altında ve üstünde 3’er cm boşluk bırakılmalıdır. Makalenin her sayfası ve satırları numaralandırılmalıdır. Yazar ad(lar)ı açık olarak yazılmalı ve herhangi bir akademik unvan belirtilmemelidir. Editörler kurulu, anlatım dili yeterli olmayan makaleleri değerlendirme dışı tutabilir. Yazar(lar)ın makale göndermeden önce eseri dil yönünden bir dil bilimciye incelettirmesi tavsiye olunur. Sıralama olarak, İngilizce özet ve peşinden Türkçe özet verilir. Bu durum şekil ve çizelge başlıkları için de geçerlidir.

 

Makale; Türkçe Başlık, Türkçe Özet, Anahtar Kelimeler, İngilizce Başlık, İngilizce Özet, Keywords, 1.Giriş, 2.Materyal ve Yöntem, 3.Bulgular ve Tartışma, 4.Sonuçlar, Teşekkür (varsa), Kısaltmalar ve/veya Semboller (varsa), Kaynaklar bölümleri ile Şekil ve Çizelgelerden oluşmalıdır. Bölüm adları koyu yazılmalıdır (Girintisiz).

 

Makale, “Kaynaklar” bölümü dâhil 16 sayfayı geçmemelidir.

 

Başlık: Kısa ve açıklayıcı olmalı, 14 punto ve koyu, kelimelerin ilk harfi büyük olmalı, ortalanarak yazılmalı ve 15 kelimeyi geçmemelidir. İngilizce başlık Türkçe başlığı tam olarak karşılamalı, 13 punto ve koyu yazılmalıdır.

 

Özet ve Anahtar Kelimeler: Türkçe ve İngilizce özetlerin her biri 200 kelimeyi geçmemelidir. Türkçe ve İngilizce özetlerde sırasıyla “Özet” ve “Abstract” kelimeleri kullanılmalıdır. Özet, çalışmanın amacını, nasıl yapıldığını, sonuçları ve sonuçlar üzerine yazar(lar)ın yaptığı değerlendirmeleri içermelidir. Özetlerin 1 satır altına, her anahtar kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle, mümkünse başlıkta kullanılmayan, çalışmayı en iyi biçimde tanımlayacak ve aralarında noktalı virgül (;) olacak şekilde en fazla 6 anahtar kelime yazılmalıdır.

 

1. Giriş: Bu bölümde; çalışma konusu, gerekçesi, konu ile doğrudan ilgili önceki çalışmalar ve çalışmanın amacı verilir.

 

2. Materyal ve Yöntem: Kullanılan materyal ve yöntem aynı başlıkta verilmelidir. Alt başlık verilecekse bölüm numarası ile birlikte numaralandırılmalı (2.1. gibi) ve italik yazılmalıdır. Yeni veya değiştirilmiş yöntemler, aynı konuda çalışanlara araştırmayı tekrarlama olanağı verecek nitelikte açıklanmalıdır.

 

3. Bulgular ve Tartışma: Elde edilen bulgular verilmeli, gerekirse çizelge, şekil ve grafiklerle desteklenerek bulgular açıklanmalıdır. Elde edilen bulgular tekrardan kaçınılması amacıyla ya çizelge ya da grafik olarak verilmelidir. İstatistikî olarak önemli bulunan faktörler, uygulanan istatistik analiz tekniğine uygun karşılaştırma yöntemi ile yorumlanarak ilgili istatistikler üzerinde harflendirme yapılmalıdır. İstatistiki analiz yönteminin doğru seçilmediği ve/ya analizin gereği gibi yapılmadığı durumlarda editörler kurulu makaleyi değerlendirme dışında tutabilir. Bulgular tartışılmalı ancak gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır. Bulguların başka araştırmalarla benzerlik ve farklılıkları verilmeli, nedenleri açıklanmalıdır.

 

4. Sonuçlar: Elde edilen sonuçlar, bilime ve uygulamaya katkısıyla birlikte kısa ve öz olarak verilmelidir. Giriş ile Bulgular ve Tartışma bölümünde verilen ifadeler bu kısımda aynı şekilde tekrar edilmemelidir.

 

Teşekkür: Gerekli ise mümkün olduğunca kısa olmalı ve yapılan katkı ifade edilerek verilmelidir.

 

Kısaltmalar ve/veya Semboller: Makalede kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Semboller Makale Hazırlama Şablonunda belirtildiği gibi verilmelidir. Kısaltma ve semboller metin içinde ilk kez kullanıldığı yerde açıklanmalıdır. Uluslararası geçerliliği olan ve yerleşik kısaltmalar tercih edilmelidir. Kısaltmalar makalenin başlığında kullanılmamalıdır. Semboller SI sistemine göre verilmelidir.

 

Kaynaklar: Eserde yararlanılan kaynaklara ilişkin atıf metin içinde “(Yazarın soyadı yıl)” yöntemine göre yapılmalıdır. Örnek: (Özcan 2003), (John & Angle 2001). Yazara atıf yapılırsa sadece yayının yılı parantez içine alınmalıdır. Örnek: Özcan (2003)’e göre ya da John & Angle (2001). Üç ya da daha fazla yazar için makale içindeki atıfta “et al” kullanılmalıdır. Örnek: (Lawrence et al 2001) veya Lawrence et al (2001)’e göre. Aynı yazarın aynı yıl içinde 1’den fazla yayını varsa, yıldan sonra küçük harfler verilmelidir. Örnek: (Sadık et al 2003a). Aynı yazarın birden fazla yayınına atıf yapılacaksa yıldan sonra noktalı virgül (;) işareti ile ayırt edilmelidir. Örnek: (Sadık 2007; 2009; 2013). Birden fazla atıf yapılırsa atıflar arasında noktalı virgül (;) kullanılmalıdır. Örnek: (Kate et al 1987; Berry et al 1996; Michel & Danold 2001; George & Halen 2003). Eğer bilginin, kaynağın belirli bir sayfasından ya da sayfalarından alındığı belirtilmek istenirse (Johnethen & Helon 2012, s 657-674; Naess 1991, s 34) biçiminde gösterilmelidir. Kaynaklarda Anonim ya da Anonymous şeklinde gösterim yapılmamalıdır.

 

Kaynaklar bölümünde metin içinde atıfı yapılan tüm kaynaklar alfabetik olarak (yazarların soyadlarına göre) ve orijinal dilinde verilir. İki veya daha fazla yazarlı eserlerin bildiriminde son yazardan önce “&” kullanılmalıdır. Örnek: Lawrence K C, Hand D B & Keydom W R (2001). Kaynağın sonuna nokta (.) işareti konulmamalıdır. Dergi isimleri kısaltma yapılmadan tam adı ile yazılma ve italik yazılmalıdır. Kongre kitaplarında Türkçe ya da yabancı dilde özeti yayınlanmış çalışmalara atıf yapılamaz. Makaledeki yanlış atıf ve kaynak gösterimlerine ait sorumluluk yazar(lar)a aittir. Kaynaklar bölümündeki her bir kaynağın sonuna nokta (.) konmamalıdır.

 

Dergi:

 

Doymaz I (2003). Drying kinetics of white mulberry. Journal of Food Engineering 61(3): 341-346

 

Basunia M A & Abe T (2001). Thin-layer solar drying characteristics of rough rice under natural convection. Journal of Food Engineering 47(4): 295-301

 

Lawrence K C, Funk D B & Windham W R (2001). Dielectric moisture sensor for cereal grains and soybeans. Transactions of the ASAE 44(6): 1691-1696

 

Akpinar E, Midilli A & Bicer Y (2003a). Single layer drying behaviour of potato slices in a convective cyclone dryer and mathematical modelling. Energy Conversion and Management 44(10): 1689-1705

 

Kitap:

 

Devezi M (2008). Bahçe Bitkileri Sulama Tekniği. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 150, Ders Kitabı: 420, Ordu

 

Mohsenin N N (1970). Physical Properties of Plant and Animal Materials. Gordon and Breach Science Publishers, New York

 

Kitabın Bir Bölümü:

 

Fıratlı Ç (1993). Arı yetiştirme. (Ed: M Ertuğrul), Hayvan Yetiştirme, Baran Ofset, Ankara,   s. 30-34

 

Rizvi S S H (1986). Thermodynamic properties of foods in dehydration. In: M A Rao & S S H Rizvi (Eds), Engineering Properties of Foods, Marcel Dekker, New York, pp. 190-193

 

Yazarı Belirtilmeyen Kurum Yayınları:

 

TUİK (2012). Tarım İstatistikleri Özeti. Türkiye İstatistik Kurumu, Yayın No: 3877, Ankara

 

ASAE (2002). Standards S352.2, 2002, Moisture measurement-unground grain and seeds. ASAE, St. Joseph, MI

 

İnternetten Alınan Bilgi:

FAO (2013). Classifications and standards.  http://www.fao.org/economic/ess/ess-standards/en/ (Erişim tarihi:10.02.2013)

 

Tezler:

 

Koyuncu T (2010). Seçilmiş reyhan (Ocimum basilicum l.) genotiplerinin biçim zamanlarına göre verim özelliklerinin ve uçucu yağ oranlarının belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu

 

Berbert P A (1995). On-line density-independent moisture content measurement of hard winter wheat using the capacitance method. PhD Thesis, Crandfield University (Unpublished), UK

 

 

Tam Metin Kongre/Sempozyum Kitabı:

 

Yağcıoğlu A, Değirmencioğlu A & Cağatay F (1999). Drying characteristics of laurel leaves under different drying conditions. In: Proceedings of the 7th International Congress on Agricultural Mechanization and Energy, 26–27 May, Adana, Turkey, pp. 565–569

 

Kara Z & Beyoğlu N (1995). Konya ili Beyşehir yöresinde yetiştirilen üzüm çeşitlerinin göz verimliliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Bildiriler (II): 3-6 Ekim, Adana, s. 524-528

 

Şekiller ve Çizelgeler: Şekil, grafik, fotoğraf ve benzerleri "Şekil", sayısal değerler ise "Çizelge" olarak belirtilmelidir. Tüm şekil ve çizelgeler makalenin sonuna yerleştirilmelidir. Şekil ve çizelgelerin boyu tek sayfa düzeninde en fazla 16x20 cm ve çift sütun düzeninde ise genişliği en fazla 8 cm olmalıdır. Şekil ve çizelgelerin boyutu baskıda çıkabilecek çözünürlükte olmalıdır. Araştırma sonuçlarını destekleyici nitelikteki resimler 600 dpi çözünürlüğünde ”jpg” formatında olmalıdır. Renkli resimler yerine gri ya da siyah tonlu resimler tercih edilmelidir. Çizelgelerde düşey çizgi kullanılmamalı ve makale hazırlama şablonunda belirtildiği gibi hazırlanmalıdır. Her çizelge ve şekle metin içerisinde atıf yapılmalıdır. Tüm çizelge ve şekiller makale boyunca sırayla numaralandırılmalıdır (Çizelge 1 ve Şekil 1). Çizelge ve şekil başlıkları ve açıklamaları kısa ve öz olmalıdır. Çizelge ve şekillerin İngilizce başlıkları, Türkçe başlığın hemen altına italik olarak yazılmalı, ilk yazılan Türkçe başlık yazısı koyu olmalıdır. Şekil ve çizelge başlık yazıları 9.5 punto, şekil ve çizelgelerin içindeki yazılar 9 punto, çizelge altı yazılar 8 punto Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır. Şekillerde yatay ve düşey kılavuz çizgiler ve rakamlar bulunmamalıdır. Ancak istatistiksel karşılaştırmalar yapılıyorsa küçük harfler bulunabilir. Çizelge ve şekillerde kısaltmalar kullanılmış ise hemen altına bu kısaltmalar açıklanmalıdır. Şekil ve çizelge başlıkları ile çizelge altı yazılarının sonuna nokta (.) konmamalıdır.

 

Birimler: Tüm makalelerde SI (Systeme International d’Units) ölçüm birimleri kullanılmalıdır. Ondalık kesir olarak nokta kullanılmalıdır ( 1,25 yerine 1.25 gibi). Birimlerde “/” kullanılmamalı ve birimler arasında bir boşluk verilmelidir (m/s yerine m s-1, J/s yerine     J s-1, kg m/s2 yerine kg m s −2 gibi). Sayı ile sembol arasında bir boşluk bırakılmalıdır ( 4 kg N  ha-1, 3 kg m −1 s−2, 20 N m, , 1000 s−1, 100 kPa, 22 °C ve % 29 gibi). Bu kuralın istisnaları düzlemsel açılar için kullanılan derece, dakika ve saniye sembolleridir (°, ′ ve ″). Bunlar sayıdan hemen sonra konmalıdır (10°, 45', 60" gibi). Litrenin kısaltması “l” değil “L” olarak belirtilmelidir. Cümle sonunda değillerse sembollerin sonuna nokta konulmamalıdır (kg. değil kg).

 

Formüller: Formüller numaralandırılmalı ve formül numarası formülün yanına sağa dayalı olarak parantez içinde gösterilmelidir. Formüllerin yazılmasında Word programı matematik işlemcisi kullanılmalı, ana karakterler 12 punto, değişkenler italik, rakamlar ve matematiksel ifadeler düz olarak verilmelidir. Metin içerisinde atıf yapılacaksa “Eşitlik 1” biçiminde verilmelidir (…ilişkin model, Eşitlik 1’ de verilmiştir).

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı