E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

2016 Yılı 2.Sayı

 Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt: 6, Sayı: 2, Yıl: 2016

 

  E-ISSN: 2146-6459

 

Akçaova Deresi (Ordu) Riparian Zonunun Makrofit Florası

The Macrophyte Flora of Akçaova River (Ordu) Riparian Zone        

T. Bayrak Özbucak, B. Taş, Ö. Ergen Akçin

Helleborus orientalis Lam.(Ranunculaceae) Türünün Farklı Yükseltilerdeki Bazı Ekolojik ve   

Anatomik Özelliklerinin Karşılaştırılması      

The Comparison of Some Ecological and Anatomical Properties of Helleborus orientalis Lam. (Ranunculaceae) At Different Altitude              

T. Bayrak Özbucak, Ö. Ergen Akçin, G. Polat

Giresun İli Balıkçılığına Genel Bir Bakış   

An Overview of Fisheries in Giresun                                        

N. Erdoğan Sağlam, S. Çalık

Ilık Hidromekanik Derin Çekme Prosesinde Optimum Şekillendirme Parametrelerinin Belirlenmesi

Determination of Optimum Forming Parameters of Warm Hydromechanical Deep Drawing Process

D. Acar, M. Türköz, M. Dilmeç, H. Selçuk Halkacı, H. Gedikli, Ö. Necati Cora

Magnezyum Gübrelemesinin Fındığın (Corylus Avellana L.) Verim ve Bitki Besin Elementi İçeriklerine Etkisi

Effect of Magnesium Fertilization On Yield and Nutrition Contents of Nut (Corylus Avellana L.)

F. Özkutlu, K. Korkmaz, M. Akgün, Ö. Ete

Gıda Mühendisliğinde Deneysel Araştırmalar İçin Yoğun Olarak Kullanılan Deneme Modelleri

Experimental Models Used Extensively For Empirical Researches In Food Engineering

M. Çimen

Japon Bıldırcınlarının Rasyonlarına Panax Ginseng Kök Ekstrakt İlavesinin Yumurta Verimi Ve

Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri

The Effects Of Adding Of Panax Ginseng Root Extract On Egg Production And Some Blood Parameters In Japanese Quail Diets

M. A. Özcan

Bazı Toprak Aktinomisetlerinin Antimikrobiyal Aktivite Ve Antibiyotik Duyarlılıklarının İncelenmesi

Antimicrobial Actıvity And Antibıotic Susceptıbility Investigatıon Of Some Soil Actinomycetes

E. Çil, K. Işık, F. Özdemir Koçak

Bankaların Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Evaluation Of The Multi-Criteria Decision Making Performance Of Banks

E. Çalışkan, T. Eren

Küresel Motorun Mikrodenetleyici Kontrollü Sürücü Devresi ve Tasarımı

Design and Microcontroller Controlled Driver Circuit Of A Spherical Motor

S. Akkaya Oy, O. Gürdal, O. Aydın

Poli-Β-Alanin Ve Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Antibakteriyel Özelliklerinin İncelenmesi

Synthesis, Characaterization And Antibacterial Properties Of The Poly-Β- Alanine And Its Derivatives

E. Çatıker E. Çil T. Filik

Farklı Gamlar İçeren Mısır Unlu Ve Fırınlanmış Mısır Unlu Tarhanaların Viskozitelerinin Kiyaslanması

Viscosity Comparison of Corn Flour and Kiln-Dried Corn Flour Tarhana Substituted with Different Gums

M. Anil, Y. Durmuş, Z. Tarakçi

Yoğurdun Fizikokimyasal Özelliklerine Kurutulmuş Goji Berry Meyvesinin (Lycium barbarum) Etkisi

The Effect of Dried Goji Berry Fruit (Lycium barbarum) on Physicochemical Properties of Yogurt

Z. Tarakçı, M. Demirkol

Yalıköy Deresi (Ordu) Balık Faunasının Tespiti Üzerine Bir Araştırma

A Study on the Investigation of Fish Fauna of Yalıköy Stream (Ordu)

D. Bostancı, M. Darçın, S. Helli

Ordu İli (Türkiye) Tatlısu Gammaridea (Crustacea, Amphipoda) Faunası Üzerine Araştırma

Study on Freshwater Gammaridea (Crustacea, Amphipoda) Fauna of Ordu (Turkey)

M. Ekinci, A. Miroğlu

Hodgkin-Huxley Sinir Hücresi Modelinin Doğru, Altaernatif ve Rastlantısal Akım Uyarılarına Tepkisinin İncelenmesi

Investigation of Hodgkin-Huxlay Neuron Model Response to Direct, Alternative and Random Curret Stimulation

A.Turan, T. Kayıkçıoğlu

Bafra Koşullarında Turfanda Patates (Solanum tuberosum L.)' te Dikim Zamanları Ve Yumru Ön Uygulamalarının Verim Ve Verim Kriterlerine Etkisi

The Effect Of Yield And Yield Components Of The Planting Times And Pre-Treatments Tuber In The Early Potato (Solanum tuberosum L.) Under Bafra Locations

E. Karaca Öner,  S. Aytaç

Sismo-türbiditler: Tarihsel Depremlerin Kayıtları

Seismo-turbidites: The Records Of Historical Earthquakes

D. Biltekin

Beyşehir Gölü'nde Su ve Sedimentte Ağır Metal Birikimi ve Sedimentte Antropojenik Kontaminasyon Değerlendirmesi

Heavy Metal Accumulation in Water, Sediment and Evaluation of Antropogenic Sediment Contamination in Beyşehir Lake

E. Üçüncü Tunca

B-Scroll Weıngarten Surface

S.Şenyurt, A.Çalışkan

Mikro Ark Oksidasyon (MAO) Yöntemi ile Al2014 Alaşımı Üzerine Büyütülmüş Oksit Kaplamanın Adezyon Özelliklerinin İncelenmesi

The Investigation of Adhesion Properties of Oxide Coatings on Al2014 Coated By Micro Arc Oksidasiyon (MAO) Process

E. E.  Şüküroğlu

The Laplace Transform For The Ergodic Distribution Of A Semi-Markovian Random Walk Process With Reflecting And Delaying Barriers

S. Maden

Manavgat Nehri Günübirlik Gezinti Tekneciliği Ve Sorunları

Day Trip Boating and Their Problems In Manavgat River

İ. Balık, A. Muslu

Çakıldak Fındık Çeşidinde Kurutma Ortamları ve Muhafaza Süresine Bağlı Olarak Meydana Gelen Değişimler

Changes During Storage Period and The Drying Methods in The Cakildak Hazelnut Cultivar 

A. Turan, A. İslam

Along-Channel Variation Of The Layer Flow Paths And Fluxes Of The Bosphorus Exchange Based On A Three-Dimensional Model

İstanbul Boğazi Alt Ve Üst Akimlarinin Kanal Boyunca Değişiminin Ve İzledikleri Patikalarin Sayisal Bir Model Yardimi İle Gösterimi

A. Sözer, E. Özsoy

Serbest Şekilli Yüzeylerin Frezelenmesinde İşleme Parametrelerinin Form Hatası Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Investigation Of Machining Parameters Effects On Form Errors In The Milling Of Free Form Surfaces

B. Özdemir, M. S. Güler, E. Bahçe, S. Aktaş

 

 

 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı